O sekci OB

Činnost sekce OB

V souladu se Stanovami Českého svazu orientačních sportů:

1. Organizačními složkami ČSOS zřizovanými valnou hromadou podle věcné působnosti (podle charakteru jednotlivých orientačních sportů) a zastřešujícími činnost jednotlivých orientačních sportů jsou sekce. Jednou ze sekcí je i sekce orientačního běhu.

2. Sekce orientačního běhu je prostřednictvím svých orgánů oprávněna v prvním stupni rozhodovat ve všech sportovně-technických věcech týkajících se orientačního běhu, s výjimkou věcí s mezinárodním prvkem a s výjimkou věcí společných všem nebo více sekcím, jež patří vždy do působnosti výboru, a s výjimkou dalších věcí, které jsou stanovami svěřeny k rozhodování výboru nebo jinému orgánu ČSOS.

3. O níže uvedených věcech týkajících se orientačního běhu rozhoduje výbor na návrh příslušné sekce OB, která:
a) navrhuje koncepci práce s reprezentací České republiky v OB,
b) navrhuje šéftrenéry reprezentačního družstva dospělých, reprezentačního družstva juniorů a vedoucího výběru dorostu v OB,
c) navrhuje vyslání výpravy na mistrovství světa, mistrovství Evropy a mistrovství světa juniorů,
d) navrhuje vedoucí výpravy na mistrovství světa, mistrovství Evropy a mistrovství světa juniorů,
e) navrhuje odměny za umístění na mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství světa juniorů a světovém poháru,
f) navrhuje vyslání výpravy na mistrovství Evropy dorostu,
g) navrhuje vedoucího výpravy na mistrovství Evropy dorostu,
h) navrhuje Pravidla OB,
i) navrhuje Soutěžní řád celostátních soutěží OB,
j) navrhuje Klasifikační řád OB,
k) navrhuje výboru zřízení a zrušení TSM.

4. Sekce OB písemně na každém zasedání výboru informuje výbor o činnosti a rozhodnutích sekce OB v období mezi zasedáními výboru.

5. Orgány sekce OB jsou:
a) shromáždění sekce OB,
b) vedení sekce OB.

6. Nejvyšším orgánem sekce OB je shromáždění sekce OB. Klíč k určení počtu a složení delegátů každého následujícího zasedání shromáždění sekce OB schválí předchozí shromáždění sekce OB. Shromáždění sekce OB je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. K platnosti usnesení shromáždění sekce OB je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

7. Výkonným orgánem sekce OB je vedení sekce OB. Předseda sekce OB a další členové vedení sekce OB jsou voleni shromážděním sekce OB na dobu stanovenou shromážděním sekce OB.

8. Všechna další pravidla činnosti sekce OB a jejích orgánů určí vnitřní předpisy sekce OB přijaté shromážděním sekce OB. Neurčí-li shromáždění sekce OB jinak, je vedení sekce OB oprávněno rozhodovat ve všech věcech sekce OB, pokud nejsou stanovami nebo vnitřními předpisy ČSOS svěřeny k rozhodování jinému orgánu ČSOS.

9. Za sportovně-technickou věc bez mezinárodního prvku, ne společnou všem nebo více sekcím a týkající se orientačního běhu se pro účely těchto stanov považuje zejména:
a) organizace soutěží v OB,
b) tvorba a úpravy pravidel OB,
c) pravidla pro práci rozhodčích v OB,
d) metodická činnost v OB,
e) organizace práce s talentovanou mládeží v OB,
f) organizace práce s reprezentací ČR v OB (zejména sportovní příprava reprezentace, počty členů reprezentačních družstev, materiální zabezpečení
reprezentace).
Případný spor mezi sekcí OB a výborem o to, zda určitá záležitost je sportovně-technickou věcí bez mezinárodního prvku, ne společnou všem nebo více sekcím a týkající se konkrétního orientačního sportu (a tedy spadající do působnosti sekce OB) nebo věci spadající do působnosti výboru se sekce OB a výbor pokusí vždy vyřešit především vzájemnou dohodou. Nedosáhne-li se v takovém sporu dohody, rozhodne o řešení sporu bez možnosti odvolání ad hoc skupina
složená z předsednictva ČSOS, předsedy sekce OB a generálního sekretáře ČSOS.

10. Vedení sekce OB je oprávněno zřizovat k řešení specifických ad hoc i dlouhodobých záležitostí své poradní orgány, v případě poradních orgánů k řešení dlouhodobých záležitostí s jednotným označením „komise“.

11. Organizačními složkami sekce OB jsou oblasti. O zřízení a zrušení oblasti rozhoduje vedení sekce OB. Oblasti jsou zřizovány zejména pro organizaci a řízení soutěží a pro koordinaci péče o talentovanou mládež v OB a v rozvoji rekreačních forem OB. Všechna další pravidla činnosti oblasti určí vnitřní předpisy sekce OB.

 

Vedení sekce OB

Komise sekce OB

Oblasti sekce OB