Archiv map pro orientační sporty (2023)

18.2.2024 Petr Klimpl

Archiv map pro orientační sporty (2023)

Zdeněk Lenhart vydal tradiční zprávu o archivu map pro orientační sporty, tentokráte za rok 2023.

Archiv map ČSOS byl založen v roce 1997, postupně byl doplňován a jeho dokumentace zdokonalována. Ze tří exemplářů každé mapy je jeden ve správě ČSOS, druhý ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a třetí v Národním archivu v Praze. Veřejnosti je archiv zpřístupněn mapovým portálem (http://mapy.orientacnisporty.cz/), k dispozici je pro každou mapu náhled, obrys v mapě ČR, většina informací z tiráže, vazba na databázi závodů v systému ORIS a na server OBpostupy.cz. Mapový portál současně slouží i k evidenci připravovaných map, k hospodaření s prostory, vyhlašování embargovaných prostorů. Pro nové mapy nad 100 výtisků je evidence a archivace povinná, u ostatních dobrovolná. Kdokoliv má možnost na portál a do archivu přidat další existující mapy. Kontrola vždy přísluší správci archivu. Data z mapového portálu využívá aplikace Zacitorientak.cz. Mapový portál je i místem, kde mapaři snadno zjistí souřadnice, magnetickou deklinaci atd.

V systému evidence bylo pro rok 2023 vyžádáno a přiděleno 392 evidenčních čísel. U 213 z nich však nebyl proces evidence a archivace dosud ukončen. Buď vydavatel nedoplnil údaje po vydání mapy, nebo nedodal výtisky, nebo zanedbal obojí. To platí i pro mnohé mapy z předchozích let. V březnu 2023 jsem na vyžádání J. Langra sestavil seznam map s nedodanými výtisky, obsahoval 375 položek. Obdobně jsem sestavil i seznam map, jejichž výtisky přišly, ale záznam dosud nebyl schválený, celkem 69 položek. V závěru roku byly tyto seznamy rozeslány krajským kartografům, což přineslo částečné zlepšení. Pro nastávající rok 2024 již bylo přiděleno 63 evidenčních čísel , pro rok 2025 tři čísla.

Počet map v archivu se za rok 2023 zvýšil o 515. K datu 13.2. 2024 je alespoň jedním papírovým exemplářem zastoupeno 11 317 map z 12 097záznamů na portále, tj. přibližně 93,6 %. Mezi archivovanými výtisky je 9 923 originálů a 1 394 kopií, převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu.

Shromažďování map na sekretariátu ČSOS a předávání správci archivu funguje v zásadě dobře a pravidelně.
Předávání přírůstků do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i do Národního archivu v Praze proběhlo v roce 2023 bez problémů.

V roce 2023 nebyly žádné zásadnější potíže s provozem mapového portálu, Na realizaci však stále čeká mnoho drobných oprav a dalších vylepšení, například možnost zveřejnit vedle skenu mapy z archivu i autorský nedegradovaný náhled či přímo originální data mapy. Nejsou dořešeny vazby na závody zrušené kvůli Covidu v letech 2020 a 2021.

Největším jednorázovým příspěvkem do archívu byla v roce 2023 obsáhlá sbírka závodních map od Tomáše Babického, přinesla 185 nových výtisků. Významné obohacení představují i mapy z klubového archívu TZL od Jana Žemlíka, 40 výtisků. Poděkování za vyhledávání map na internetu náleží Pavlovi Dudíkovi, za jejich tisk Liborovi Zřídkaveselému. Jejich zpracování však vždy záměrně odkládám alespoň o rok, mnoho z nich se časem do archivu dostane přirozenou cestou v podobě papírových výtisků.  V srpnu 2023 jsem zpracoval 350 digitálních souborů z roku 2021, z nich 170 mezitím dorazilo  a je zařazeno v papírové podobě. Dalších 30 též dorazilo, ale jsou to evidované mapy s dosud neschváleným záznamem a proto je odkládám do fronty. Jako nepatřičné jsem odmítl 35 map (jednoduché odvozeniny z jiných map apod.) a jen 105 jsem zařadil v podobě provizorního tisku jako žádoucí přírůstky do archívu.


« zpět