Shromáždění sekce OB 2018

8.12.2018 Petr Klimpl

Shromáždění sekce OB 2018

V Praze jednalo Shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS 2018.

Sešlo se 34 z 35 na oblastech zvolených delegátů.

Po formálních náležitostech (jednací řád, pracovní předsednictvo, návrhové komise, atd.) přednesl předseda sekce Petr Klimpl zprávu o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce, v půlhodince přednesl jak statistické údaje o činnosti sekce, vyhodnotil to, co se daří, ale i to, kde jsou rezervy, poděkoval všem, kteří se podíleli na činnosti sekce. Na hlavní zprávu navázaly informace předsedů komisí (komise rozvoje OB Kristýna Skyvová, soutěžní komise Petr Klimpl, komise talentované mládeže Libor Slezák, metodická komise Daniel Wolf a za nepřítomného Zdeňka Zuzánka podal informaci o činnosti komise reprezentace Petr Klimpl).

Následovala volba delegátů na odpolední Valnou hromadu ČSOS. Pak předseda sekce přednesl hlavní úkoly sekce OB na rok 2019:

 • navázat na to dobré, co v sekci máme, dále to rozvíjet
 • nebát se zavádět nové věci, ale řádně připravené
 • analyzovat stávající soutěže a připravit změnu systému soutěží s ohledem na růst počtu závodníků
 • dále zlepšovat metodickou činnost
 • hledat osobní trenéry v dorostu a juniorech
 • dát příležitost dalším mladým v komisích
 • připravit pro členy svazu i veřejnost širokou nabídku o-příležitostí (akce souběžně na několika místech)
 • podpořit rozvoj OB ve všech regionech
 • efektivně využívat finanční prostředky
 • marketingově více využít hlavní závody sekce především M ČR
 • být viděn na veřejnosti – mezinárodní závody, TV, rozhlas
 • iniciovat, aby ČSOS jednal s orgány ochrany přírody o pořádání závodů v CHKO
 • připravovat MS v OB 2021

Dalším bodem byla diskuze, která byla velmi bohatá. Hovořilo se hlavně o možnosti startu na hlavních závodech, velká debata byla především o rozdělení M ČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva, nakonec bylo přijato usnesení, že se toto rozdělení nebude konat v roce 2020, změnou se zabývat až pro rok 2021, a současně bylo vedení sekce uloženo, aby řešilo koncepci soutěží sekce OB s ohledem na počty závodníků a účasti jednotlivých kategorií na závodech. Další diskuze pak byla i k zpřehlednění informací na webu sekce, o klíči delegátů na další shromáždění sekce, o pořádání závodů v CHKO, o rozdělení mistrovství a veteraniády ČR i o dalších věcech.

V závěru bylo schváleno usnesení shromáždění sekce OB.


« zpět