Komise talentované mládeže

Činnost komise

zabezpečuje přípravu mládeže do dorosteneckého věku (TSM, SCM, dorostenecká reprezentace OB, akademie OB, spolupráce s oblastmi).

Důležité informace

Koncepce práce s talentovanou mládež

Stránky dorostu ČR 

 

Tréninková střediska mládeže

Název  Vedoucí trenér   Webové stránky
Praha a střední Čechy  Tomáš Landovský  web 
Západní Čechy  Jiří Valeš  web 
Ještědská oblast  Jan Kočíb  web
Královéhradecko  Pavlína Chaloupská  web
Pardubicko a Vysočina  Jan Kaplan   web 
Moravskoslezský kraj  Martin Kovařík   web 
Haná   Petr Skyva  web
Valašsko  Marek Cahel  web 
Jižní Morava  Libor Zřídkaveselý  web

 

Složení komise

Předseda komise  Libor Slezák   slezak.libor@gmail.com
Člen   Eva Horčičková  evice99@gmail.com
Člen  Tomáš Landovský  tomland@seznam.cz
Člen  Jana Kubátová  kubatova_jana@centrum.cz
Člen  Petr Klimpl  klimpl.petr@seznam.cz

 

Systém práce s talentovanou mládeží OB

a) Výbor ČSOS:

 • schvaluje vyslání výpravy na MED;
 • schvaluje vedoucího výpravy na MED;
 • jmenuje ústředního trenéra mládeže;
 • projednává každoročně zprávu o práci s talentovanou mládeží.

b) Sekretariát ČSOB:

 • zajišťuje ekonomické služby, vyúčtování jednotlivých VT a akcí;
 • organizačně řídí ústředního trenéra mládeže OB;
 • sleduje čerpání schváleného rozpočtu pro talentovanou mádež;
 • zajišťuje (na základě podkladů od ústředního trenéra mládeže) výstupní informace o práci s talentovanou mládeží pro potřeby státních orgánů (MŠMT ČR, antidopingový výbor ČR), ČOV, ČUS, IOF apod.

c) Vedení sekce OB:

 • schvaluje koncepci práce s talentovanou mládeží OB;
 • projednává každoročně zprávu o práci s talentovanou mládeží.
 • schvaluje předsedu a členy komise talentované mládeže sekce OB;
 • navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
 • metodicky a obsahově řídí ústředního trenéra mládeže OB;
 • schvaluje počet účastníků na MED;
 • navrhuje vedoucího výpravy na MED.

d) Komise talentované mládeže sekce OB:

 • zpracovává koncepci práce s talentovanou mládeží OB;
 • připravuje každoročně zprávu o práci s talentovanou mládeží.
 • navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
 • oponuje plán práce s talentovanou mládeží zpracovaný ústředním trenérem mládeže;
 • oponuje nominační kriteria na MED a jiné mezinárodní akce;
 • schvaluje nominaci závodníků a relizačního týmu na MED a jiné mezinárodní akce;
 • připravuje metodiku srovnávacích testů mládeže;
 • schvaluje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
 • spolupracuje s Nadací OB (dle jejích požadavků) při přidělování grandů pro SCM a jejich vyhodnocování;
 • koordinuje činnost a metodicky pomáhá TSM;
 • koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCM
 • koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCD;
 • vyhodnocuje pro výbor ČSOS účelnost využití finančních prostředků poskytnutých ČSOB pro TSM;
 • spolupracuje se soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře hlavních závodů sekce OB;
 • metodicky spolupracuje s oblastmi v péči o talentovanou mládež

e) Ústřední trenér mládeže:

 • Přímá práce s talentovanou mládeží v sekci OB:
  • zpracovává plán práce s talentovanou mládeží v sekci OB;
  • soustavně sleduje dorosteneckou základnu ČSOS;
  • organizačně připravuje a řídí tři „akademie“ OB ročně (zimní, jarní, letní);
  • organizačně připravuje a řídí letní prázdninový výjezd dorostu do zahraničí;
  • navrhuje nominační kritéria na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
  • připravuje plán přípravy družstva na ME dorostu a odpovídá za jeho realizaci (včetně účasti na ME dorostu);
  • spolupracuje s relizačním týmem juniorské reprezantace OB při zajišťování výcvikových táborů a soustředění;
  • pro potřeby sekce OB a ČSOS připravuje zprávy a vyhodnocuje činnost spojenou s talentovanou mládeží.
 • Tréninková střediska mládeže:
  • metodicky řídí všechna TSM;
  • schvaluje plány činnosti a rozpočty jednotlivých TSM;
  • koordinuje a provádí kontrolu činnosti jednotlivých TSM v průběhu roku;
  • schvaluje zprávy o činnosti a čerpání rozpočtu jednotlivých TSM;
  • připravuje, řídí a vyhodnocuje STM (Sportovní testy mládeže);
  • koordinuje návrhy na zařazení či vyřazení závodníků v TSM;
  • připravuje pro sekci OB a ČSOS návrhy na využití přidělených finančních prostředků na činnost jednotlivých TSM;
  • obsahově naplňuje svazový web určený pro talentovanou mládež (informace o akcích, tréninkové podněty, vedení tréninkových záznamů).
 • Metodická činnost (veškerou činnost provádí v koordinaci s metodikem ČSOS, který je za tuto oblast zodpovědný):
  • metodicky řídí a připravuje program semináře trenérů (2 x ročně);
  • kontroluje a schvaluje náplň školení T3 v jednotlivých oblastech;
  • metodicky řídí a připravuje program školení T2;
  • obsahově naplňuje svazový web určený pro metodiku;
  • připravuje a spolurealizuje roční plán metodické činnosti;
 • Spolupracuje:
  • s vedení svazu;
  • s vedením sekce OB;
  • s komisí talentované mládeže sekce OB;
  • se sekretariátem ČSOS;
  • s kluby ČSOS;
  • s Nadací OB v oblasti přidělování grantů;
  • se závodníky a trenéry.

 

 • zpracovává plán práce s talentovanou mládeží OB;
 • zajišťuje konání akademií OB;
 • navrhuje nominační kritéria na MED a jiné mezinárodní akce;
 • navrhuje nominaci závodníků a relizačního týmu na MED a jiné mezinárodní akce;
 • zabezpečuje účast výběru dorostu ČR na MED a na jiných mezinárodních akcí včetně zajištění přípravy bezprostředně před těmito akcemi;
 • zajišťuje realizaci srovnávacích testů mládeže;
 • navrhuje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
 • schvaluje plány činnosti a rozpočty jednotlivých TSM;
 • kontroluje činnost jednotlivých TSM v průběhu roku;
 • schvaluje zprávy o činnosti a čerpání rozpočtu jednotlivých TSM;
 • spolupracuje s Nadací OB v oblasti přidělování grantů na činnost SCM a SCD;
 • spolupracuje s relizačním týmem juniorské reprezantace OB při zajišťování výcvikových táborů a soustředění;
 • ve spolupráci s metodickou komisí sekce OB metodicky řídí školení a semináře trenérů;
 • zajišťuje společně se sekretariátem potřebné výstupní informace pro potřeby MŠMT ČR, ČOV, ČUS a dalších.